Dr Imelda de Groot Award 2022

– Scroll down for English –

 

De ‘Dr Imelda de Groot’ is een jaarlijkse onderscheiding bedoeld als stimulans om de zorg voor iedereen met Duchenne spierdystrofie (DMD) te verbeteren. Vooral innovatieve projecten hebben onze interesse. Deze prijs is een initiatief van de stichting Duchenne Parent Project, Nederland.

Iedere professional die betrokken is bij de zorg voor mensen met DMD kan de prijs aanvragen. Ondersteuning van de patiëntenorganisatie is aan te bevelen bij de aanvraag.

Initiatieven kunnen zijn:

 • Implementatie van nieuwe wetenschappelijke bevindingen in de gebruikelijke zorg
 • Verkenning van het effect van nieuwe zorgbehandelingen (pilotstudie)
 • Nieuwe sportinitiatieven
 • Nieuwe vrijetijdsinitiatieven
 • Zorginitiatieven om maatschappelijke participatie te verbeteren
 • Verkenning van nieuwe onderwerpen die in de klinische zorg aan bod komen

De prijs is een ondersteuning om een project op te starten of verder uit te rollen.

Dr. Imelda de Groot is in april 2021 met pensioen gegaan als specialist kinderrevalidatie in het Radboud Universitair Medisch Centrum. Tijdens haar carrière initieerde ze innovatieve en relevante onderzoeksprojecten op het gebied van Duchenne en Becker Spierdystrofie, zoals ‘No use is disuse’ over beweging en fysieke activiteiten, uitkomstmaten en vele andere onderwerpen. Het doel van de prijs is om onderzoekers en clinici te stimuleren om activiteiten op dit gebied te ontwikkelen. Kandidaten voor deze prijs kunnen worden voorgedragen door Duchenne (en Becker) patiëntenorganisaties van over de hele wereld. De winnaar van de prijs, gekozen door een jury bestaande uit experts, waaronder patiënten, ontvangt € 10.000 te besteden aan dit type onderzoek. In 2021 is deze prijs voor het eerst uitgereikt aan project Maku.

Deadline voor nominaties: 15 januari 2023.

De winnaar zal op 1 maart 2023 bekend gemaakt worden.

Voor Nederlandse nominaties kun je contact opnemen met Mirjam Franken, bestuurslid Stichting Parent Project Productions.

Nominaties kunnen worden gestuurd naar info@duchenne.nl en dienen te bevatten:

 • Naam en contactgegevens van de genomineerde
 • Werkgever genomineerde(n): instelling/bedrijf of anders
 • Geadviseerd: Aanbevelingsbrief van een patiëntenorganisatie
 • Wat is de relatie van patiëntenorganisatie met de genomineerde?

 

Aanvraag in de vorm van:
Video met beschrijving van het project en de motivatie waarom dit project deze prijs verdient. Video kan in moedertaal zijn, maar dan wel met ondertiteling in Engels en maximaal 3 minuten.

Dr Imelda de Groot Award

The ‘Dr Imelda de Groot’ is an annual award and meant to stimulate persons to improve care for persons with Duchenne muscular dystrophy (DMD). Especially innovative projects are of interest. This award is an initiative of the foundation Duchenne Parent Project, The Netherlands.

Every professional involved in the care of persons with DMD can apply for the award. Support of the patients’ organization is advisable for the application.

Initiatives can be:

 • Implementation of new scientific findings in usual care
 • Exploration of the effect of new care treatments (pilot study)
 • New sport initiatives
 • New Leisure initiatives
 • Care initiatives to improve social participation
 • Exploring new topics raised in care clinic

The award is a support to start or to further unroll a project.

Dr Imelda de Groot retired in April 2021 as a pediatric rehabilitation specialist at the Radboud University Medical Center. During her career she initiated innovative and relevant research projects in the field of Duchenne and Becker Muscular Dystrophy, such as ‘No use is disuse’ about exercise and physical activities, outcome measures and many other subjects. The goal of the award is to stimulate researchers and clinicians to develop activities in this field.  The winner of the award, selected by a jury existing of experts including patients, will receive € 10.000 to be spend on this type of research. In 2021, this prize was awarded for the first time to Project Maku.

Deadline for nominations: January 15, 2023.

The winner will be announced on March 1, 2023.

Nominations can be send to info@duchenne.nl and should include:

 • Name and contact details of nominee
 • Nominees employer: institution/company or other
 • Recommended: letter of recommendation of the patient organization
 • Relationship between the patient organization and the nominee

 

Application:
Video with description of the project and the motivation why this project deserves to win this award. Video can be in native language but should then be subtitled in English. Max 3 minutes.

Geen Commentaar

Sorry, het reactieformulier is gesloten op dit moment.